Mind Fibre (Li Jianhong, Wei Wei), and Li Zenghui performing in the hutong outside of Zajia, 31 March 2013

Mind Fibre (Li Jianhong, Wei Wei), and Li Zenghui performing in the hutong outside of Zajia, 31 March 2013

Mind Fibre (Li Jianhong, Wei Wei), and Li Zenghui performing in the hutong outside of Zajia, 31 March 2013

Creative Commons License
Mind Fibre (Li Jianhong, Wei Wei), and Li Zenghui performing in the hutong outside of Zajia, 31 March 2013 by escdotdot is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International